Trainingen en cursussen

Selecteer een pagina

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

Triple Moon Coaching is als volgt te bereiken:

 

Post- /Vestigingsadres:

Postcode:

Plaats:

KvK nr.:

BTW nr.:

Telefoonnummer:

e-mailadres:

Hofstraat 22 (geen bezoekadres, uitsluitende alleen op afspraak)

6019 CC

Wessem

71098380
NL001873065B21
+31 6 246 97 324
info@triplemooncoaching.nl

 

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe Triple Moon Coaching persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Triple Moon Coaching respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de websites die vallen onder Triple Moon Coaching.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Triple Moon Coaching. Wees je er dus van bewust dat Triple Moon Coaching niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de websites van Triple Moon Coaching.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE Triple Moon Coaching VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Triple Moon Coaching verwerkt:

– Jouw voor- en achternaam

– Jouw adresgegevens

– Jouw telefoonnummer

– Jouw e-mailadres

– Jouw IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op de website
–           Klantnummer
–           Bestelnummer
–           Bestelgegevens

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE Triple Moon Coaching VERWERKT

Triple Moon Coaching verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, of deze gegevens zijn actief door jou aan ons verstrekt of jij hebt hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven.

Triple Moon Coaching, haar websites en haar diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@triplemooncoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG Triple Moon Coaching PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Wij kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Triple Moon Coaching en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Triple Moon Coaching verstrekt.

 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 

Doel

Grondslag

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (bijvoorbeeld telefonisch, schriftelijk, e-mail, WhatsApp, Signal, iMessage, Messenger, sms), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of deelname aan online cursussen

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of online cursussen

7. Triple Moon Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving

Op basis van een wettelijke plicht  

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Triple Moon Coaching) tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Triple Moon Coaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
  • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
  • Indien een dossier / casus langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

 

Persoonsgegevens

Termijn

Reden

Jouw bedrijfsnaam

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw KvK-nummer

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw voor- en achternaam

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Voor eventueel gegevens van jou terug te vinden

Jouw adresgegevens

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Voor eventueel gegevens van jou terug te vinden

Jouw telefoonnummer

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Voor eventueel gegevens van jou terug te vinden of contact met je op te nemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Voor het informeren of contact met je op te nemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw IP-adres

30 dagen na websitebezoek

Triple Moon Coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

1 jaar na afronding van de overeenkomst 

Voor eventueel gegevens van jou terug te vinden

Gegevens over jouw activiteiten op de website

30 dagen na websitebezoek

Triple Moon Coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 

 

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Triple Moon Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Triple Moon Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Met de volgende derden deelt Triple Moon Coaching gegevens:

Derde

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Administratiekantoor

Verwerker

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen

Accountant

Verwerker

Om de aangifte inkomstenbelasting te doen

Inkoop- en verkoopfacturen

Facturatiesysteem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen

Email- en websiteprovider

Verwerker

Voor de website en e-mails

Onze mail provider voldoet aan de AVG wet. Deze verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. De mail provider heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. De mail provider is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Provider nieuwsbrieven

Verwerker

Voor nieuwsbrieven per mail

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met een nieuwsbrief provider die aan de AVG wet voldoet. de nieuwbrief provider zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door de provider beveiligd opgeslagen. De nieuwbrief provider maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. De nieuwsbrief provider behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Bank

Verwerkings-verantwoor-delijke

Om betalingen te genereren

Bankrekeningnummer, NAWgegevens

Payment service provider

 

Verwerkings-verantwoor-delijke

Om betalingen te genereren

Bankrekeningnummer, NAWgegevens

VA

Verwerker

Om de voortgang van online cursussen te bewaken

NAWgegevens, aanmelding online cursus

Marketingbureau

Verwerker

Om marketing in te zetten en te bewaken

Onze marketingbureau voldoet aan de AVG wet. Deze verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Het marketingbureau heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Het marketingbureau is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Triple Moon Coaching in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@triplemooncoaching.nl Triple Moon Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Triple Moon Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT
Triple Moon Coaching geeft aan dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Triple Moon Coaching niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Triple Moon Coaching wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Triple Moon Coaching gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Triple Moon Coaching maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Triple Moon Coaching.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Tracking cookies
Met jouw toestemming plaatsen we een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen we te weten komen dat je naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of social mediabedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

 

Google Analytics
Via onze websites wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Social media buttons
Op de website van Triple Moon Coaching zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Andere externe verwijzingen op de websites en andere verwijzingen (bv. YouTube) kunnen echter cookies gebruiken. Ook hier hebben wij geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van YouTube etc. (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

de websites van Triple Moon Coaching

https://triplemooncoaching.nl | https://oercoach.online | https://www.triplemoontraining.nl | https://mirjamvandermeij.nl

Facebook Ads en Instagram Ads
Triple Moon Coaching maakt gebruik van Facebook en Instagram Ads. Profielen die hiertoe door Facebook en Instagram worden aangemaakt, zijn de verantwoordelijkheid van Facebook en Instagram zelf en is zonder meer toegestaan.

 

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De websites van Triple Moon Coaching maken gebruik van betrouwbare SSL Certificaten om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maken wij nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Onze PC’s zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord en onze I-Phone zijn zowel vergrendeld met een pincode als met een Face-ID.
We werken de plugins en thema’s van de websites regelmatig bij. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Triple Moon Coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@triplemooncoaching.nl

 

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 19-08-2021